Pálení čarodějnic

Pokud je před 30. dubnem dlouho sucho a teplo, k požáru dojde mnohem snáz, než když je půda prosáklá vodou. Stejně je nebezpečný i silný vítr, který žhavé uhlíky rozfouká po okolí, a snadno tak chytne suchá tráva.

Pokud se i vy chystáte ve vaší obci společně oslavit „čarodějnice“, nezapomeňte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně. Buďte opatrní a nepodceňujte sílu ohně!

Zákon o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé pokutováni až do výše 20 000 Kč. Pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství (tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů) předem oznámit  příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování nebo spalování zcela zakázat.

V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí nemalé sankce. Pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 000 Kč. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci oznámit včas a domluvit se i na přítomnosti dobrovolných hasičů své obce.

I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané (jako fyzické osoby), hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a přijatá protipožární opatření. Tímto ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během tohoto období hasičům obvykle narůstá i  počet planých poplachů.

Nejjednodušším způsobem nahlášení pálení je prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách hasičského záchranného sboru kraje. Případně lze pálení nahlásit telefonicky na čísla krajských operačních a informačních středisek (nikoliv na čísla tísňového volání). Kontakty viz rozcestník www.hzscr.cz.

V této souvislosti neuškodí připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci veselice dodržovat:

 • Při přípravách na oslavy je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr a zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů. Od kraje lesních porostů musí být ohniště vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je nutno dodržet odstup dvojnásobný (100 metrů). Zcela zakázáno je rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě a na strništi. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných a hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy.
 • Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci (tedy jaký je směr a síla větru) a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek.  I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
 • Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.
 • Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako je benzín, nafta či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Méně riskantní a stejně efektivní je např. použití pevného podpalovače PePo, který má stabilní výhřevnost a při jeho použití v okolí nevznikají vysoce hořlavé plyny.
 • Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. Rodiče mohou být dle § 78 zákona o požární ochraně pokutováni v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
 • Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek  vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykl kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
 • Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, které byla po veselici ponechána bez dozoru.

Oblíbenou činností na oslavách Filipojakubské noci je přeskakování vater. Tato riskantní zábava může způsobit vznícení části oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se!“  Pokud vám hoří oděv, nikdy neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří.  Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Dalším rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické „radůstky“ však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění.

 • V prvé řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu. Podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy vyhněte.
 • Při používání zábavní pyrotechniky se striktně držte přiloženého návodu k použití.  S pyrotechnikou manipulujte opatrně, abyste neohrozili zdraví ani majetek. Odpalujte ji co nejdále od míst, kde by mohl snadno vypuknout požár.  Pozor zejména na střechy blízkých budov, na suchou trávu nebo stoh slámy, který rachejtle rozžhavená do vysokých teplot snadno zapálí.
 • Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně!
 • Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog.
 • Zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem!
  kpt. Mgr. Nicole Zaoralová – tisková mluvčí

  Kloknerova 26
  148 01  Praha 4
  MV – generální ředitelství HZS ČR

  tel.:950 819 944mobil:602 215 142fax:950 819 969

  e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

  Zdroj: www.hzscr.cz