Historie

Obřístevský sbor dobrovolných hasičů byl druhým nejstarším v Župě. Založen byl v roce 1890,(některé prameny uvádějí rok založení 1884),jeho prvním předsedou byl Adolf Bradáček, tehdejší starosta obce, vycvičen byl velitelem Rudolfem Bradáčkem.

V roce 1893, kdy zakoupila obec hasičskou stříkačku, měl již 70 členů, kteří na obětavě zasahovaly při 11 požárech, v dalším roce vzniklo 7 požárů a v roce 1896 dva požáry. Nešťastným byl rok1899, kdy v Obříství hořelo celkem devětkrát. Ohniskem jednoho velkého požárů byla stodola, náležící mlynáři Janu Polívkovi a silný vítr roznášel hořící slámu na všechny strany. Dokonce se přenesl i na druhou stranu řeky Labe, kde musel být hašen ohrožený les. Celkem vyhořelo devět stavení.

V roce 1925 byla vybudována hasičská zbrojnice v Dušníkách, pozemek daroval František Červenka, který pak byl jmenován čestným členem hasičského sboru.

V roce 1926 byl založen dokonce i ženský hasičský sbor se 14 členkami.

Ve funkci předsedy sboru se vystřídali Jan polívka, Bohuslav Jindřich a Josef Landa, který jím byl nepřetržitě až do roku 1948. Zbrojmistrem byl Josef Verbíř.

Členové sboru se pravidelně zjasňovaly všech veřejných okreskových cvičení, jedno z nich se konalo v roce 1925 také v Obříství. Rovněž se zúčastnili župních sjezdů v Praze a Brně,krajských sjezdů v Mladé Boleslavi a Mělníku. Župní sjezd v Obříství v roce 1937 byl spojen s oslavou 45 let trvání sboru. Bylo zde celkem 457 cvičících.

Další vetší požáry byly zaznamenány až v roce 1949, kdy byl také zvolen novým velitelem Jan Šťastný.

Velký požár několika stodol  místního velkostatku vypukl 6.června 1961. Stodoly vyhořely do základu. Byly postaveny ještě v době roboty v létech 1820-1825. Hmotná škoda činila tehdy 220 000 Kč a stodoly byly obnoveny nákladem čtvrt miliónu korun. Požár byl tehdy nafilmován Čs. Televizí jejíž štáb náhodou jel přes obec.

V roce 1952 to byla Jednota hasičů, předsedou byl František Budil a velitelem byl Josef Lidický .Hasiči tehdy vytvořily žňové požární hlídky, aby nedocházelo k požárům.Celý rok zde nehořelo.

Po létech útlumu se začal život hasičů pod novým názvem Čs. svaz požární ochrany a její místní jednotky probouzet opět k životu.Výbor vypracoval požární řád obce a zpřesnil poplachové plány. O požární stříkačku, auto a další zařízení se obětavě staral po dlouhou dobu člen jednotky Miroslav Verbíř. Dokonce se v roce 1967 podařilo získat nové hasičské vybavení.

V listopadu 1971 zasahující požárníci při ohni pohostinství v dušníkách a hořící stodoly v Zálezlicích. V prosinci 1972 zasáhli místní hasiči v oblasti, nazývané U desátého čísla (při trati Kralupy n. Vltavou – Neratovice).

V roce 1975 oslavila místní jednota požárníků 85 let od založení.

V roce 1976 se umístili na 1. Místě v okresní soutěži plamen.

V roce 1982 se koná okresní soutěž na hřišti v obříství,v němž se obřísteváci umístili na prvním místě.

Létech po politických změnách v zemi listopadu 1989 jsou přechodně léty útlumovímy. Teprve v březnu 1991 se místní jednota probouzí opět k životu, když dochází celostátně k změně názvu sdružení hasičů Čech ,Moravy a Slezska. Na činnost však chybějí potřebné finanční prostředky, které jsou získávány místními zábavami.

V únoru roce 1995 se účastní valné hromady pouze 26 členů.

V roce 2000 je starostou SDH obříství Miroslav Mašanský, velitelem Miroslav Malý,jednatelem Ladislav Černý a hospodářem Jan Červenka.

V roce 2002 obec Obříství zasáhly ničivé povodně a hasiči se snažily pomáhat kde se dalo pytlovaly,vynášely věci do vyšších pater,odpojovaly přípojky plynu,elektřiny.

V rozmezí roků 2003-2005 hasiči v Obříství opět ožívají a získavají nové vozidlo Avia 21F pro které si jely až do Brna a svépomocí si ho přestavují podle svých potřeb.Sbor se účastnil aktivě požárního sportu a mnoha různých aktivit v obci.

Po pár letech znovu zrození se stává Velitelem jednotky a zároveň starostou Miroslav Malý ,který se snažil udržet tradici hasičů v Obříství.

V roce 2012 se hasičům podařilo získat dotace od Středočeského kraje na pořízení nových zásahových přileb Gallet F1SF které nahradily už dávno vysloužilé helmy ze    sedmdesátých let.

V roce 2013 zasáhly Obříství další povodně. Kdy už byl velitelem jednotky Petr Nehonský. A hasiči během povodní kontrolují stav stoupající hladiny,účastní se zasedání povodňové komise obce,opět jako v roce 2002 pomáhají kde se dá. Po opadnutí vody přijíždí na pomoc i sbory z Moravy a okolí aby pomáhali s odklízením škod které povodně napáchaly
V dalším roce 2014 se Obřístevští hasiči setkaly se třemi zásahy ve všech měl co dočinení požár.Prvním z nich byl úder blesku do stromu, který nasledně začal vně hořet. Samozřejmostí bylo následné kácení stromu. Druhý požár zavinil vadný motor na lednici. Kde došlo k přehřátí a vznícení následně se požár rozšířil do celé místnosti a dům pokryl hustý dým. V domě zůstalo pár pejsků, kterým hasiči po vytažení ze zakouřených místností podávaly kyslík. Poslední požár byl ze všech nejdelší a nadřeli se při něm všichni. Jednalo se o Požár stodoly v Areálu stavebnin naproti Základní škole. Byl zde vyhlášen druhý stupeň poplachu, povolány jednotky téměř z celého okresu. Ve stodole byla uskladněna sláma, která se musela vyvážet ven a na to byl povolán hasičský bagr ze Záchranného Útvaru ve Zbirohu. Zásah trval od brzkých ranních hodin do ranních hodin druhého dne. V tomto roce se hasiči také účastnily největšího srazu hasičů a jejich techniky v ČR jednalo se o akci s názvem Pyrocar 2014.

V současné době se SDH Obříství pomalu vrací k životu.